1 - Applied Rheology SS2024/ClipID:52669 next clip

Keywords: polymer Rheology
Recording date 2024-04-23

Via

Studon

Language

English

Organisational Unit

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Producer

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Lecture 1

Up next

Schloss1
Dr.-Ing. Joachim Kaschta
2024-04-30
Studon
Schloss1
Dr.-Ing. Joachim Kaschta
2024-05-07
Studon
Schloss1
Dr.-Ing. Joachim Kaschta
2024-05-14
Studon

More clips in this category "Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg"

2024-05-17
IdM-login / Studon
protected  
2024-05-15
Studon
protected  
2024-05-15
Studon
protected  
2024-05-16
IdM-login
protected  
2024-05-16
IdM-login
protected  
2024-05-16
Studon
protected